Dr. Juhász Tamás NON-STOP állatkórház! 

Állatútlevél

Állatútlevél

Állatútlevél

2004. október 01-től az EU tagállamokon belüli utazásokhoz a kutyák, macskák és görények csak érvényes állatútlevél birtokosaként utazhatnak.

Állatútlevél kiállítása csak megbízott állatorvos teheti, a kiállítás feltételeinek ellenőrzése után. Állatútlevelet postán nem lehet elküldeni, mert a hivatalos irat kiállításához egyértelműen azonosítani kell az állatot. Az Ez  a jól olvasható  chip, 2010-től  EU szabályok szerint a chip beültetése kötelező.

Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy ha kutyájuk, macskájuk kisállat útlevél tulajdonosa, azt minden esetben vigyék magukkal, ha az állat ismételt védőoltást kap (különösen a veszettség ellen oltáskor), mert ezeknek a vakcinázásoknak az útlevélbe történő bejegyzése fontos ezért az állatútlevél érvényessége is ettől függ!

Kivételt képez ez alól, ha az utazás az Egyesült Királyságba, Ausztráliába illetve a Skandináv Államokba történik, amikor is veszettség elleni, ellenanyagszint mérésre van szükség.

Állatútlevél kiállítása

Az állatútlevél kiállítása alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
  • tulajdonos adatai
  • állat adatai
  • azonosítási mód (tetoválás vagy chip)
  • az utolsó kötelező veszettség elleni oltás dátuma és ennek adatai
  • parazita elleni kezelések
  • kullancs elleni kezelések időpontja
Rendelőnkben az állat egészségi állapotának, kötelező oltásai meglétének vizsgálata után kerülhet sor az állatútlevél kiállítására.

Állatútlevél érvényessége

Az állatútlevél érvényessége megegyezik a veszettség oltás érvényességi idejével, azaz az oltástól számítva egy évig. A rögzített adatok a Magyar Állatorvosi Kamara központi adatbázisába kerülnek.Az állatútlevél érvényességét a benne igazolt veszettség elleni oltás érvényessége adja meg, és ha ez a bejegyzés elmarad, az állatútlevél elveszti felhasználhatóságát. Kellemetlen lehet, ha valahol Európai nagyvárosaiban derül ki, hogy az állatútlevél már réges-régen lejárt.

Az Európai Unióban történő utazáshoz
kutyák, macskák és vadászgörények számára
kötelező az állatútlevél.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
147/2004. (X. I.) FVM rendelete
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 7. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének k) pontjában foglaltakra figyelemmel - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában

a) megbízott állatorvos: az a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvos, akinek az illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomástól (a továbbiakban: állomás) ebek veszettség elleni védőoltására engedélye van,

b) kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete (a továbbiakban: 998/2003/EK rendelet) I. mellékletének A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állat.

c) mikrochip: elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.

2. §

(1) Kedvtelésből tartott állatot nem kereskedelmi céllal a Magyar Köztársaság területére harmadik országból, az Európai Unió valamely tagállamából (a továbbiakban: tagállam), valamint a Magyar Köztársaság területéről egy másik tagállamba szállítani csak tartósan és egyedileg megjelölve, a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának (a továbbiakban: 2003/803/EK határozat) melléklete szerinti útlevél (a továbbiakban: útlevél) birtokában, illetve a 998/2003/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint szabad.

(2) A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa köteles az állat szállítása előtt az útlevél beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti megjelölésen alapuló azonosításáról gondoskodni.

(3) A kedvtelésből tartott állat tartós egyedi megjelölésére mikrochip beültetése vagy - 2011. július 3. napjáig - a tisztán, egyértelműen olvasható tetoválás fogadható el.

3. §

(1) Az állatokba helyezett mikrochip implantátum, amelynek állatba történő behelyezését kizárólag megbízott állatorvos végezheti.

(2) A kedvtelésből tartott állat szállításához útlevelet csak megbízott állatorvos állíthat ki.

4. §

(1) Harmadik országból az Európai Unió területére a Magyar Köztársaság államhatárán keresztül behozni kívánt kedvtelésből tartott állatnak az államhatáron keresztül történő belépéshez előírt bizonyítványt, illetve útlevelet az állategészségügyi hatóság, illetve a vámhatóság a 998/2003/EK rendelet, valamint a 203/803/EK határozat alapján ellenőrzi.

(2) Harmadik országból származó kedvtelésből tartott állat a Magyar Köztársaság területére kizárólag vámúttá nyilvánított határátkelőhelyen léphet be az azonosítás és az okiratok megfelelősége esetén.

(3) Az Európai Unió valamely más tagállamából vagy harmadik országból származó kedvtelésből tartott állat tulajdonosa a Magyar Köztársaság területén ellenőrzést végző állategészségügyi hatóság, illetve vámhatóság részére az ellenőrzés helyszínén az állatra vonatkozó és az állat mozgásának követelményeit igazoló útlevelet vagy a 998/2003/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt bizonyítványt köteles bemutatni.

A megbízott állatorvos kötelezettségei
5. §

(1) A megbízott állatorvos köteles a kedvtelésből tartott állat tulajdonosának az útlevél kiállítására vonatkozó kérelme esetén

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatait az útlevélbe bejegyezni,

b) jogszabály által előírt esetben a szerológiai vizsgálathoz a vérmintát levenni, az Európai Bizottság határozatában ellenőrzésre feljogosított laboratóriumba vizsgálatra küldeni és a vérvizsgálat eredményét az útlevélbe bejegyezni,

c) az állat védőoltását, egyéb előírt kezelését vagy bármely, az állat egészségére vonatkozó egyéb lényeges információt az útlevélbe bejegyezni.

(2) A mikrochippel, illetve tisztán, egyértelműen olvasható tetoválással való megjelölést és az útlevélbe bejegyzett adatokat a megbízott állatorvos aláírásával és kamarai bélyegzőjével igazolja.

(3) A megbízott állatorvos a mikrochip állatba való behelyezését az állatorvosi rendelőben, illetve a tulajdonos kérésére az állat tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett, összevezetéssel történő, tömeges mikrochip-behelyezés tilos.

(4) A kedvtelésből tartott állathoz tartozó és a tulajdonosnak kiadott útlevél kiállításáról az eljáró, megbízott állatorvos a tulajdonos és az állat útlevélben szereplő adatainak megjelölésével havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig összesítő jelentést küld a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) központi adatnyilvántartó szervezeti egysége részére.

A Kamara kötelezettségei
6. §

A Kamara köteles gondoskodni

a) az útlevelek folyamatos előállításáról,

b) az előállított útlevelek sorszám szerinti nyilvántartásba vételéről,

c) az útlevelek megbízott állatorvosokhoz írásbeli igénylés alapján történő eljuttatásáról,

d) a megbízott állatorvosokhoz eljuttatott útlevelek - az igénylő állatorvos nevére és a magán-állatorvosi tevékenység végzésére jogosító igazolvány számára is kiterjedő - sorszám szerinti nyilvántartásáról,

e) a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó kiállított útlevelekben szereplő adatok nyilvántartásba vételéről és az ehhez kapcsolódó elektronikus rendszerű központi nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről,

f) a kedvtelésből tartott állat és tulajdonosa nyilvántartásáról és visszakereshetőségéről.

Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozata a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról,

b) a Bizottság 2004. március 4-i 2004/233/EK határozata az egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázása hatékonysági vizsgálatának laboratóriumok számára történő engedélyezéséről,

c) a Bizottság 2004. július 1-jei 2004/539/EK határozata a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról.

Dr. Németh Imre s.k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
DR. JUHÁSZ TAMÁS NON-STOP ÁLLATKÓRHÁZ    |   1112 Budapest, Péterhegyi út 46.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu